Sun City Westernriders

Stadgar för hästsportföreningen Sun City Westernriders

Org.nr 802445 - 9128


1)  Namn och säte 
 Föreningens namn är Sun City Westernriders. Föreningen har sitt säte i Karlstad. 

2)  Form 
 Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 

3)  Ändamål 
 Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att lyfta fram westernridningen med  utbildning, träning, och tävling samt verka för föreningens medlemmars  utveckling. 

4)  Medlemskap 
 Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar  medlemsavgiften. Årsmötet bestämmer hur stor medlemsavgiften ska vara. För  att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för innevarande år vara inbetald  innan årsmötet. 

5)  Styrelse 
 Föreningens angelägenheter och ekonomi handhas av en styrelse. Styrelsen  består av maximalt sju ledamöter samt 2 till max 4 suppleanter, ersättare.  Samtliga poster väljs på årsmötet. 
 Ordförande väljs för en tid av två (2) år.  Sekreterare väljs för en tid av två (2) år.  Kassör väljs för en tid av två (2) år.  Övriga ledamöter, 3 st, väljs för ett (1) och två (2) år.   Suppleanter, 2-4 st, väljs för en tid av ett (1) år.     Av invalda styrelseledamöter ska utses en vice ordförande och vice sekreterare.  Ordförande och kassör ska gå om varandra. Vid klubbens bildande väljs  kassören på ett (1) år. Vid starten av mandattiden skall det vara ett (1) år för  hälften av ledamöterna. Avvikelse härifrån justeras vid nästkommande årsmöte.  Styrelsen kan utse kommittéer eller personer som under styrelsen handhar eller  organiserar speciella projekt. 

6)  Beslutsförhet 
 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva  antalet ledamöter så begär. För beslutsförhet gäller att hälften av styrelsens  ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning avgör ordförandes röst. 

7)  Firmatecknare 
 Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. 

8)  Räkenskapsår 
 Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår omfattar kalenderår.Räkenskaperna  skall granskas av en redovisningskonsult som inte är medlem i föreningen. 

9)  Verksamhetsberättelse 
 Styrelsen skall senast två (2) veckor före årsmötet färdigställa  verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret.  Verksamhetsbrättelse skall finnas tillgängliga hos ordförande enligt ovan  angivna tid. 

10)  Förvaltningsrevisorer 
 För granskning av föreningens förvaltning skall av årsmötet utses en (1) eller två  (2) ordinarie revisorer. Revisionsberättelse skall upprättas och presenteras senast  på årsmötet. 

11)  Protokoll 
 Protokoll skall föras vid varje styrelse- och föreningsmöte. Protokoll utsändes  till samtliga ledamöter och suppleanter samt, när det gäller föreningsmöte, till  föreningens medlemmar. Årsmötets protokoll ska justeras av ordförande och två  (2) justeringsmän. 

12)  Valberedning 
 Till valberedning utser årsmötet minst två, högst tre föreningsmedlemmar för en  tid av ett (1), två (2), tre (3) år. Årsmötet utser en av dessa till sammankallande.  Valberedningen skall till årsmötet föreslå styrelsemedlemmar och revisorer.  Medlemmar i valberedning får ej inneha styrelse- eller revisionsuppdrag. 

13)  Årsmöte 
 Ordinarie föreningsstämma/årsmöte skall hållas senast tre (3) månader efter  räkenskapsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till  årsmöte skall ske genom styrelsens försorg och utsändas senast tre (3) veckor  före årsmötet. 
 Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas: 
a) Upprättande av röstlängd. b) Val av ordförande, sekreterare samt två (2) justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet. c) Fråga om kallelse till årsmötet behörligen skett. d) Styrelsens verksamhetsberättelse. e) Styrelsens ekonomiska berättelse,finansiell. f) Revisionsberättelse, förvaltning. g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. h) Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år. i) Fastställande av medlemsavgift nästkommande år. j) Val av ordförande och kassör för en tid av två (2) år. k) Val av styrelseledamöter för en tid av två (2) år eller ett(1år). l) Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år. m) Val av en eller två (2) förvaltningsrevisorer för en tid av ett (1) år. n) Val av valberedning. o) Övriga anmälda ärenden och motioner. p) Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. q) Tid och plats för justering av årsmötets protokoll. r) Eventuella övriga frågor. 
 Beslut fattas med acklamation om icke omröstning begärs. 

14)  Extra föreningsstämma 
 Extra föreningsstämma hålls på begäran av styrelsen, revisorerna eller om minst  två tredjedelar (2/3) av medlemmarna så begär. 

15)  Organisationens ombud 
 Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger  vid årsmöte en (1) röst. Ombud för organisation etc. skall kunna förete fullmakt.  Detsamma gäller vid extra medlemsmöte. 

16)  Uteslutning 
 Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret ej  betalt årlig medlemsavgift. Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som  årsmötet finner ha verkat mot föreningens syften och intressen. 

17)  Stadgar 
 Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmötet. Förslag till ändringar  skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall  vara giltigt fordras minst två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2), på varandra  följande, medlemsmöten, varav ett (1) årsmöte, som hålles med ett  tidsmellanrum av minst en (1) och högst sex (6) månader. 

18)  Upplösning 
 Föreningen upplöses om beslut därom fattas av två tredjedels (2/3) majoritet vid  två (2), på varandra följande, medlemsmöten, varav ett (1) årsmöte, som hålles  med ett tidsmellanrum av minst en (1) och högst sex (6) månader. Föreningens  tillgångar överlämnas vid upplösningen till en förening eller organisation som  beslutas på årsmötet.