Ett förslag till nya föreningsstadgar har arbetats fram av styrelsen under året.

Dessa stadgar vill vi i styrelsen nu presentera för våra medlemar och lägga fram för diskussion och omröstning på en extra föreningsstämma den 7/11-20

 

Till vänster hittar ni förslaget.

Kom gärna med förslag, synpunketer och funderingar på dessa och maila dem till scwstyrelse@hotmail.com senast den 2/11-20.

 

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Upprättande av röstlängd.

3. Val av ordförande

4. Val av sekreterare

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.

6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett.

7. Övriga anmälda ärenden och motioner.

        a. Förslag till nya föreningsstadgar

8. Mötet avslutas