Ett förslag till nya föreningsstadgar har arbetats fram av styrelsen och medlemmar under året.

Dessa stadgar vill vi i styrelsen nu presentera för våra medlemar och lägga fram för diskussion och omröstninng under årsmötet 2021

 

Till vänster hittar ni förslaget.

 

 

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Upprättande av röstlängd.

3. Val av ordförande

4. Val av sekreterare

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.

6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett.

7. Övriga anmälda ärenden och motioner.

        a. Förslag till nya föreningsstadgar

8. Mötet avslutas