Årsmötes info

 

 

 

Protokoll för

Sun City Westernriders årsmöte  2023-02-12 

1: Mötets öppnade: Jenny Nilsson öppnar mötet 2023-02-12, 17.00 

2: Godkännande av dagordning: Dagordning godkänns av samtliga närvarande på mötet. 

3: Upprättande av röstlängd: Linnea Halldin Pålsson, Jenny Nilsson, Magnus Skoglund, Mia Eriksson, Ulrika Källström, Matilda Källström, Petra Wingefors, Elin Sundquist, Thomas Olsson, Malin Stenson, Anki Thorstensson, Reneé Axelsson, Henrik Alling, Kristin Kindblom, Klara Asker, Kevin Axelsson.  

4: Val av mötesförande: Jenny Nilsson väljs. 

5: Val av mötessekreterare: Linnea Halldin Pålsson väljs. 

6: Val av två mötes justerare jämte rösträknare: Magnus Olsson och Elin Sundquist väljs. 

7: Beslut om årsmötet kallades på behörigt sätt: Kallades 3–4 veckor innan, legat på Facebook samt hemsidan. 

8: Behandling av verksamhetsberättelse: Jenny Nilsson läser upp verksamhetsberättelse som godkännes av samtliga närvarande på mötet. 

9: Ekonomiska berättelser: Ulrika läser upp den ekonomiska berättelsen, konto 37 507: -, Kassa 2 609: - i skrivande stund. Konto 48 240: -, Kassa 2 609: - 31 december, bokslut. 

10: Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning: Mikael Sigge läser upp revisionsberättelsen och meddelar styrelsen om ett PM som ska behandlas på kommande styrelsemöte. Godkännes av samtliga närvarande på mötet.   

11: Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse: Samtliga närvarande på mötet godkänner. 

12: Fastställande av verksamhetsplan för nästa år: Som förslag är det fler clinics och träffar, en tävling under våren och en under hösten, ingen under sommaren,  ungdomsläger utan kostnad, bett kurs och nybörjar kurser. Uppvisning på Årjängs travet under sommarhalvåret. 

13: Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år: 500: - för familj, 250: - för vuxen och 100:- för ungdom, bestämmer att avgifterna ligger kvar. 

14: Val av ordförande för en tid på (2) år:  Jenny Nilsson väljs. 

15: Val av kassör för en tid på (2) år: Ulrika Källström sitter kvar på ett år till. 

16: Val av sekreterare för en tid på (2) år: Väljs på konstituerande möte. 

17: Val av två (2) ledamöter för en tid på två (2) år: Matilda Källström och Jeanette Pettersson väljs.  Petra Jernfält Wingefors sitter ett år till. 

18: Val av (2) till (4) styrelsesuppleanter: Anki Thorstensson, Mia Eriksson, Camilla Eriksson väljs. 

19: Val av (1) till (2) förvaltnings revisorer för en tid på (1) år: Mikael Sigge, Lars-Ove Olsson väljs.

20: Val av (2) till (3) valberedare för en tid av (1) till (3) år:  Henrik Alling, Thomas Olsson väljs på en tid på 1 år.

21: Övriga anmälda ärenden och motioner. Detta ska vara styrelsen tillhanda senast (1) månad före årsmötet: Inga inkomna ärenden och motioner. 

22: Tid och plats för justering av årsmötets protokoll: Karlstad, justering senast 31 Mars. 

23: Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

24: Avslutande av årsmöte: Mötet avslutas.

 

Styrelsen 2023 består av:
Ordförande-Jenny Nilson
Kassör- Ulrika Källström Berggren
Ledamot/Sekreterare- Jeanette Pettersson
Ledamot- Matilda Källström
Ledamot- Petra Jernfält Wingefors
Suppleant- Camilla Eriksson
Suppleant- Mia Eriksson
Suppleant- Anki T-son
 
 
Revisor-Mikael Sigge
Revisorssuppleant- Lars-Ove Olsson
 
 
Valberedning-Henrik Alling
Valberedning-Thomas Olsson
 
 
 

 

 

 

Här kan ni läsa om de nya stadgarna för SCW som styrelsen och medlemmar jobbat fram under 2020 och som antogs enhälligt under SCW årsstämma 20 februari 2021.

Filarkiv

Stadgar2021.pdf
201,54 Kb